Image

Prof. zw. dr hab.

Małgorzata Święcicka

Tradycja     Wspólnota     Rozwój

2016-2020

Image

Obszary rozwoju WH

      Wydział Humanistyczny jest znaną i uznaną w kraju i za granicą naukową, badawczą i dydaktyczną jednostką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
      W przekształcanej strukturze organizacyjnej, ale pod tą samą nazwą, funkcjonuje od 1969 roku, zatem na czas nadchodzącej kadencji władz przypadają ważne wizerunkowo jubileuszowe obchody istnienia jednostki.
      W centrum działania naszego Wydziału stawiam jego wspólnotowy charakter, oparty na poszanowaniu indywidualności każdego człowieka: kadry naukowo-dydaktycznej, doktorantów i studentów, pracowników administracji wydziałowej. Według mnie tak rozumiana wspólnota, sięgająca do ideałów i sensów głęboko humanistycznych, w uznaniu dorobku poprzedników, tradycji, jest najlepszym gwarantem przyszłości – dynamiki rozwoju.

Image

Naukowe i zawodowe
curriculum vitae

1978-1982 Studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu według programu studiów indywidualnych (specjalizacja: współczesna polszczyzna i socjolingwistyka) pod opieką naukową prof. dr hab. Moniki Gruchmanowej. Pracy magisterska (oceniona jako celująca i nagrodzona w konkursie na najlepsze prace magisterskie) nt. Słownictwo i frazeologia środowiska rzemieślniczego w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem magistra filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej.
1990 Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego nadany przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, napisanej pod kierunkiem profesor Haliny Zgółkowej.

Image

Nagrody i wyróżnienia

1. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1 czerwca 2001
2. Srebrny Krzyż Zasługi, z dnia 9 września 2005
3. Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 9 października 2007
4. Medal Prezydenta Bydgoszczy w 85. rocznicę powrotu miasta do macierzy, 17 stycznia 2005
5. Kilkanaście nagród rektorskich.

Rozwój kadry naukowej

1. Promotor trzech rozpraw doktorskich z wyróżnieniem.
2. Recenzent w 8 przewodach doktorskich.
3. Recenzent w 5 postępowaniach habilitacyjnych.
4. Recenzent w 1 postępowaniu o tytuł profesora.

Image

Gremia naukowe

I. Udział w pracach komitetów naukowych, rad naukowych, kolegiów redakcyjnych
1. Członek Komitetu Językoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (kadencja od 2015)
2. Członek Sekcji Dialektologicznej przy KJ PAN (od 2015)
3. Członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN (1996 - 2006)
4. Członek Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów od 2010
5. Członek zespołu badawczego warszawsko-poznańskich pragmalingwistów (1992-1995)
6. Rzeczoznawca MENiS ds. opiniowania podręczników i programów nauczania
7. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli (od 2002)
8. Członek Komitetu Redakcyjnego Prac Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007)

Image

Publikacje naukowe

1. Monografie autorskie lub współautorskie
1.1. M. Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1986; wyd. II Poznań 1987 (współautorki: Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska), s. 174.
1.2. M. Żak-Święcicka, Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, s. 235.
1.3. [współpraca w:] Listy polskich dzieci do Pana Boga, Opracowanie i redakcja Halina Zgółkowa. Współpraca Katarzyna Czarnecka, Ewa Kozłowska, Helena Synowiec, Małgorzata Święcicka, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1994, s.181.
1.4. Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 285.

Image

Konferencje naukowe (wybór)

1987
1. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Błażejewko k. Poznania 1987; referat: Wypowiedzenia okolicznikowe czasu w języku mówionym dzieci sześcioletnich i siedmioletnich
1988
2. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Łódź 10-12 maja 1988; referat: Realizacja funkcji metatekstowej przez dzieci wstępujące do szkoły
3. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Supraśl 1988; referat: Wyrazy częste w “Słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym”

Image

Recenzje wydawnicze

1. Katarzyna Czarnecka, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Wydawnictwo WiS, Poznań 2000, s. 187
2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, pod redakcją Kazimierza Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 173
3. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. XI(XXXI), Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004, s. 310
4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, pod redakcją Kazimierza Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 148
5. Jadwiga Lizak, Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 331

Image

Rzeczoznawca MEN
ds. opiniowania podręczników
i programów nauczania

Opinie wydawnicze językowe
1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków. Surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2004
2. Barbara Tomasik, Przygotowanie i planowanie produkcji ogrodniczej. Cz. 1, Wydawnictwo Rea s.j. Warszawa 2006
3. Agnieszka Gacek, Pomaluj swój świat, cz.1 i 2.,MAC EDUKACJA S.A. Kielce 2007

Image

Działalność popularyzatorska
(po 2000 roku)

2000
1. Odczyt nt. „Znowu faja , czyli łabędź – powiedziała Danka” – kilka słów o stylizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 27 kwietnia 2000
2001
2. Odczyt nt. O języku współczesnej młodzieży, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 15 lutego 2001
3. Odczyt nt. Moda na potoczność. Problemy kultury języka i stylu, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 22 lutego 2001, członek jury w zorganizowanym dla uczniów konkursie z zakresu sprawności i poprawności językowej

Image

Działalność organizacyjna

Funkcje w Uczelni
1. Kierownik Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej IFPiK (od 2001)
2. Kierownik kolejnych siedmiu edycji trzysemestralnych Podyplomowych Studiów Polonistycznych (od 2001 do 2012)
3. Prodziekan ds. dydaktycznych WH Akademii Bydgoskiej (2002-2005) oraz WH Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2005-2008)
- członek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Akredytacji Kierunków Studiów AB (UKW)
- przewodnicząca Komisji ds. Dydaktycznych WH AB (UKW)
4. Członek Rady Programowej Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego AB (UKW) (2003-2008)

 
 

2016 © Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu