Konferencje naukowe (wybór)

1987
1. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Błażejewko k. Poznania 1987; referat: Wypowiedzenia okolicznikowe czasu w języku mówionym dzieci sześcioletnich i siedmioletnich
1988
2. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Łódź 10-12 maja 1988; referat: Realizacja funkcji metatekstowej przez dzieci wstępujące do szkoły
3. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Supraśl 1988; referat: Wyrazy częste w “Słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym”
1989
4. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Szczedrzyk k. Opola 1989; referat: Wyrazy nazywające rzadkie w “Słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym”
5. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Zielona Góra 1989; referat: Podmiot w mowie dzieci przedszkolnych
1991
6. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Gdańsk 1991; referat: O syntaktycznej segmentacji dziecięcych tekstów mówionych
7. Ogólnopolska Konferencja „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych”, Warszawa 1991; referat: Środowiskowe uwarunkowania składni dzieci sześcio- i siedmioletnich
1992
8. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Zielonka k. Poznania 1992; referat: Kilka uwag o poprawności dziecięcych tekstów mówionych
1994
9. Ogólnopolska Konferencja „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży”, Warszawa 1994; referat: O świadomości fonetycznej młodzieży
10. Sesja naukowa zorganizowana dla uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1994; referat: Imiona młodych mieszkańców Bydgoszczy i okolic
1995
11. Sesja naukowa pt. „Dzień bydgoski w Poznaniu”, Poznań 14 marca 1995; referat: Rozważania o dialogu we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży
12. Ogólnopolska Konferencja „Dom w języku i kulturze”, Szczecin 1995; referat: Dom w uczniowskich tekstach pisanych
13. Seminarium naukowe warszawskich i poznańskich pragmalingwistów, Poznań 1995; referat: Sposoby komentowania replik powieściowych bohaterów
1996
14. Ogólnopolska Konferencja „Kształcenie sprawności językowej dzieci i młodzieży”, Kraków 1996; referat: Umiejętności zdaniotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym
15. VI Kolokwium z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną”, Gniezno 1996; referat: Kreowanie językowych ról społecznych w dialogu powieściowym
16. Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN, Warszawa listopad 1996; referat: Typy struktur składniowych w wypowiedziach dzieci przedszkolnych
1998
17. Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców: Język – teoria – dydaktyka, Trzcinica 27-29 maja 1998; referat: Językowe wyznaczniki relacji młodzież – młodzież w dialogu powieściowym
18. VIII Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” pt: „Przekraczanie granic”, Kręgiel koło Koronowa 1998; referat: Literacka kreacja rozmów uczniowskich o szkole; (współorganizator)
1999
19. IX Kolokwium Językoznawcze z cyklu: „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny”, pt. „Język w życiu społecznym dawniej i dziś na płaszczyźnie leksykalnej i składniowej”, Kołobrzeg 27-29 września 1999; referat: Szkoła i nauczyciel w języku dzieci i młodzieży
2000
20. Zjazd Absolwentów Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (uczestników seminariów magisterskich prof. dr hab. H. Zgółkowej), Poznań 17 czerwca 2000; wykład okolicznościowy nt. Sytuacja komunikacyjna rozmowy
21. X Kolokwium Językoznawcze z cyklu „ Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” pt. „Odmiany funkcjonalne polszczyzny na przestrzeni wieków”, Pobierowo 18-20 września 2000; referat: O potoczności w języku czasopism dla młodzieży
22. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa 19-21 października 2000; referat: Kreatywne budowanie wypowiedzi potocznej w utworach literackich dla młodzieży
2001
23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kognitywizm w poetyce i stylistyce”, Katedra Historii Języka Polskiego, Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź 17-19 września 2001; referat: Kreacja semantycznego portretu matki w utworach literackich dla młodzieży
24. Konferencja Naukowa „Moda jako problem lingwistyczny”, Siedlce 7-9 listopada 2001
referat: Moda na potoczność w języku czasopism dla kobiet; referat [z W. Mochem] Wyrazy modne w codziennym języku młodzieży; przewodnicząca obrad plenarnych
2002
25. Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej, Poznań 25-26 lutego 2002; referat: Słownictwo regionalne w języku młodego pokolenia bydgoszczan
26. Konferencja „Język trzeciego tysiąclecia II”, Kraków 28 lutego – 2 marca 2002; referat: Stereotyp ojca we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży
27. Międzynarodowa konferencja naukowa: Język religijny dawniej i dziś, Gniezno, 15-17 kwietnia 2002; referat: Słownictwo religijne w rozumieniu młodzieży
28. XII Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” pt. „Myśl i mowa – typy komunikacji językowej”, Wiktorowo k. Barcina, 23-25 września 2002; referat: Akty mowy w fikcjonalnej komunikacji dydaktycznej; (organizator)
29. Konferencja naukowa „Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst”, Katowice, 10-11 października 2002; referat: Gatunki mowy w tekście utworów literackich dla młodzieży
2003
30. Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce 16-17 maja 2003; referat: Ekspresywne określenia mężczyzn w polszczyźnie potocznej
31. Konferencja Językoznawcza nt. Polszczyzna mówiona mieszkańców miast. Metodologia badań, Białystok 15-16 września 2003; referat Polszczyzna bydgoszczan. Stan badań, metodologia, perspektywy badawcze
32. XIII Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” nt. „Stylowe i socjalne zróżnicowanie języka”, Świnoujście 22-24 września 2003; referat: Ekspresywne określenia mężczyzn w języku środowisk młodzieżowych. Semantyka i pragmatyka
33. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży, Warszawa 23-24 października 2003; referat ( z M. Peplińską): Sposoby konceptualizacji pojęcia „miłość” w języku dzieci i młodzieży
2004
34. Międzyuczelniane Seminarium Językoznawcze: Językoznawstwo w tradycji i w rozwoju, Bydgoszcz 7-8 maja 2004; referat: Polszczyzna bydgoszczan w świetle dotychczasowych badań językoznawczych
35. LXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Regionalne odmiany języka, Łódź 13-15 września 2004; referat: Słownictwo regionalne w języku najstarszych bydgoszczan
2005
36. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy polskiej retoryki”, Poznań, 14-16 marca 2005; referat (z M. Peplińską-Narloch): Świadomość retoryczna studentów w kontekście nauczania retoryki; (przewodnicząca obrad plenarnych)
37. Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza z udziałem gości zagranicznych pt. „Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne”, Siedlce 2-3 czerwca 2005; referat: Strach w języku młodzieży studenckiej; (przewodnicząca obrad plenarnych)
38. Konferencja językoznawcza nt. „Nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia”, Niećkowo 18-29 lipca 2005; referat : Gwara bydgoska w zróżnicowaniu pokoleniowym; (przewodnicząca obrad plenarnych)
39. XV Kolokwium Językoznawcze z cyklu „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” nt. „Język i styl tekstów dawnych i współczesnych”; Pieczyska 19-21 września 2005; referat (z E. Tarary): Wybrane frazeologizmy somatyczne w języku młodzieży szkolnej, (organizator)
40. Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN, Warszawa 14 listopada 2005; referat: prof. M. Święcicka, Język współczesnej młodzieży w społeczno-kulturowym kontekście.
41. Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza nt. „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie”, Bydgoszcz 29-30 września 2005; referat: Bydgoszcz – przestrzeń miejska zróżnicowana językowo (organizator)
2006
42. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wokół polszczyzny dawnej i obecnej”, Białystok 15-17 maja 2006; referat ( z E. Tarary): Wartości w aktach rady we wpisach do pamiętników; (przewodnicząca obrad plenarnych)
43. Otwarta Konferencja Naukowa: Język – historia – polityka, Bydgoszcz 28-29 września 2006, referat: Słownictwo polityczne w rozumieniu młodego pokolenia Polaków; (przewodnicząca obrad plenarnych)
44. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży” nt. „Polonistyczny dyskurs edukacyjny”, Warszawa 19-20 października 2006; referat: Kto, wobec kogo, w jakim celu jest honorowy. Refleksja pragmalingwistyczna o honorze w języku młodzieży szkolnej; (przewodnicząca obrad plenarnych)
45. Sesja naukowa dedykowana pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 5. rocznicę Jej śmierci, 20-21 listopada 2006 roku; referat: Ku nowej perspektywie badań polszczyzny bydgoszczan; (przewodnicząca obrad plenarnych)
2007
46. Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza”, 21 września 2007; referat: Brda w językowym obrazie świata
2008
47. Konferencja naukowa dedykowana pamięci Profesora Władysława Kuraszkiewicza, Poznań 19 maja 2008; referat: Brda w językowym obrazie świata młodzieży bydgoskiej
48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Rejestr emocjonalny języka”, Chlewiska koło Siedlec 29-30 maja 2008; referat: Potoczny obraz zazdrości; (przewodnicząca obrad plenarnych)
49. Łomżyńskie Spotkania Językoznawcze: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, Łomża 14-24 lipca 2008; referat: Nazewnictwo miejskie Ciechocinka (na przykładzie nazw ulic)
50. IX Krymska Międzynarodowa Naukowa Interdyscyplinarna „Dni Adama Mickiewicza na Krymie” Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. W. I. Wiernadskiego, Ukraina, Gurzuf, 11-14 września 2008; referat: Przestrzeń miejska w polskich badaniach lingwistycznych – stan, metodologia, perspektywy; (przewodnicząca obrad plenarnych)
51. Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich”, Tuchola, 24 września 2008; referat: Językowe świadectwa dziedzictwa technicznego Borów Tucholskich
52. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polszczyzna mówiona: ogólna i regionalna” Kraków 25-26 września 2008, referat: Językowo-kulturowe aspekty badania przestrzeni miejskiej
53. Konferencja Międzynarodowa pt. „Bydgoszcz. Miasto wielu kultur i narodowości”, Bydgoszcz 20-21 listopada 2008, referat: Polskie i niemieckie nazwy ulic bydgoskich
2009
54. Konferencja z cyklu Colloquia Anthropologica et Communicativa pt. „Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury”, Lądek Zdrój 25-27 maja 2009; referat: Pieniądz w języku – koncepcja badań
2010
55. I Konferencja Naukowa Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych na temat: „Media w komunikacji społecznej”; referat: Strategie komunikacyjne w prasie dla młodzieży, Człuchów 17 czerwca 2010
56. V Международная научно-практическая конФеренция „Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалиста”, Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina, Białoruś, Brześć 19-20 listopada 2010; referat: Obraz świata w polskiej frazeologii kulinarnej
2011
57. Konferencja Naukowa Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów: „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”, Kraków 10-11 czerwca 2011; referat: Stereotyp w lingwistycznych badaniach przestrzeni miejskiej. Stan, metody, perspektywy (przewodnicząca obrad plenarnych)
58. Łomżyńskie Spotkania Językowe nt. „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia”, Łomża 15-17 września 2011; referat: Kilka uwag o najnowszych badaniach języka mieszkańców miast polskich.
59. Sesja naukowa dla uczczenia 10. rocznicy śmierci śp. Profesor Moniki Gruchmanowej, Poznań 27 października 2011; referat: Gwara bydgoska w świadomości młodych bydgoszczan
2013
60. Ogólnopolska konferencja: „Od ulicy do demokracji, po demokrację na ulicy, czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji”, 17-18 kwietnia 2013, Bydgoszcz-Pieczyska, INP, KFiS, IFPiK (współorganizator), referat: Kilka uwag o języku i stylu kontestacji oraz przewodnicząca obrad plenarnych
61. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura komunikacji językowej” nt. Kultura języka w komunikacji zawodowej, UAM, Poznań – Będlewo 13-14 maja 2013, referat: M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Etyka języka w świadomości studentów oraz przewodnicząca obrad plenarnych
62. Konferencja Językoznawcza: „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”, referat (współautorstwo: Monika Peplińska-Narloch), Inwencja nazwotwórcza bydgoszczan (na materiale nazw w Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy), Łomża, 22 – 27. 07. 2013
63. Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza z cyklu „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie” nt. Architektura miasta w języku i kulturze, Bydgoszcz, 25-27 września 2013 r.; organizator Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, referat: Architektura – koncepcja badań lingwistycznych.
2014
64. III Międzynarodowe Sympozjum Lingwistyczne nt. Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, Zakład Języków i Kultur Słowiańskich, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Pobierowo, 15-18 maja 2014 roku; referat (współautorstwo: Monika Peplińska-Narloch): Hasła promujące Bydgoszcz – próba analizy językowo-stylistycznej.
65. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy MKS z cyklu Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym nt. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 19-20 września 2014 roku, referat (współautorstwo M. Peplińska-Narloch): Stereotypy mieszkańców miast jako przedmiot badań lingwistycznych. O stanie badań i ich perspektywach.
66. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stosunki polsko-jugosłowiańskie w XX wieku; 09-10 października 2014 r.; Serbia – Belgrad, referat: Jugosławia i Jugosłowianin w językowo-kulturowym obrazie świata Polaków.
2015
67. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Kultura komunikacji językowej” na temat: Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, Będlewo, 19-22 kwietnia 2015 r., referat (współautorstwo: Monika Peplińska-Narloch): Wybrane hasła kampanii społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania, UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego/Pracownia Leksykograficzna.
68. Konferencja naukowa pt. „Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej”, 15-17 czerwca 2015 roku, Pobierowo, referat: (współautorstwo M. Peplińska-Narloch): Środki artystycznego wyrazu w tekście przewodnika po mieście, organizator, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński.
69. 9. medzinárodna redecka konferencia o komunikácii Synchrónne a Diachrónne KONTEXTY jazykovej komunikácie Banská Bystrica, 17-18 września 2015 Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, referat (współautorstwo M. Peplińska-Narloch): Struktura treściowa i aksjologiczna stereotypów mieszkańców miast polskich.
70. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie nt. Transport miejski w języku i kulturze, Bydgoszcz 24 – 26 września 2015 r. referat: Transport – rekonesans pola leksykalno-semantycznego, organizator Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej IFPiK, UKW.
71. X Forum Kultury Słowa nt. Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, Bydgoszcz 14-17 października 2015 r., referat: Przyszłość środowiskowych i zawodowych odmian polszczyzny.
72. Sesja popularnonaukowa: Wokół gwary bydgoskiej, Bydgoszcz, 29 lutego 2016 r., referat: Człowiek marudny, ponury i smutny, czyli językowy portret niewłasny bydgoszczan (na tle stereotypu poznaniaków). Sesja zorganizowana przez prof. A.S. Dyszaka w ramach stypendium Prezydenta Bydgoszczy we współpracy z Odziałem Bydgoskim TMJP.

Konferencje popularnonaukowe, odczyty oraz inne działania popularyzatorskie
1986
1. Odczyt nt. Charakterystyka składni dziecięcych tekstów mówionych, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Bydgoszczy i Inowrocławiu, listopad 1986
1994
2. Odczyt nt. O imionach młodych bydgoszczan, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Bydgoszczy, październik 1994
1996
3. Odczyt nt. O języku młodzieżowym, Kawiarnia Artystyczna „Węgliszek” w cyklu „Pokazywanie języka”, Bydgoszcz 21 maja 1996
2000
4. Odczyt nt. „Znowu faja , czyli łabędź – powiedziała Danka” – kilka słów o stylizacji Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 27 kwietnia 2000
2001 5. Odczyt nt. O języku współczesnej młodzieży, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 15 lutego 2001
6. Odczyt nt. Moda na potoczność. Problemy kultury języka i stylu, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 22 lutego 2001, członek jury w zorganizowanym dla uczniów konkursie z zakresu sprawności i poprawności językowej
2002
7. Odczyt nt. Polszczyzna dzieci i młodzieży w sytuacjach komunikacyjnych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 13 lutego 2002
8. Odczyt nt. Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 13 marca 2002
9. Odczyt nt. Akty mowy w komunikacji dydaktycznej, Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Inowrocławiu, 8 kwietnia 2002
10. Odczyt nt. O języku współczesnej młodzieży, dla mieszkańców Inowrocławia; klub KSM „Przydomek” w Inowrocławiu, 3. 10. 2002
11. Wykład nt. Kształcenie sprawności językowej ucznia. Konferencji metodyczna dla nauczycieli, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Inowrocław, 20 listopada 2002
2003
12. Odczyt nt. Dewiacyjny system wartości, czyli o języku czasopism dla młodzieży, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 24 marca 2003
13. Wykład inauguracyjny na I Inowrocławskich Targach Edukacyjnych Nauczania Zintegrowanego nt. Nauczyciel wzorem pięknej i poprawnej polszczyzny, Inowrocław, 12 kwietnia 2003
2004
14. Wykład nt. O języku współczesnej młodzieży słów kilka, Walny Zjazd Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów nt. „Nauczyciel polonista wobec wyzwań współczesnej szkoły – nowa matura, egzamin gimnazjalny oraz sprawdzian w szkole podstawowej”, Inowrocław 27-29 lutego 2004
15. Odczyt nt. Język współczesnej młodzieży (medialność, konsumpcjonizm, postmodernizm), w cyklu Spotkań z bydgoską polonistyką, Bydgoszcz, 15 grudnia 2004
2005
16. Gwara młodzieżowa w cyklu wykładów w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy nt. „Słowa na wolności czyli Nowa matura z języka polskiego”, Bydgoszcz 17 stycznia 2005
17. II Kolokwium Akademickie pt. Renesansowy model świata i człowieka a współczesne wzorce osobowe i kulturowe, udział w dyskusji „młodych poszukiwaczy prawdy” z naukowcami, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 28 lutego 2005 (przewodnicząca Rady Programowej)
18. Dni Nauki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 27 kwietnia 2005 wykład: Mowa mieszkańców Bydgoszczy
19. Odczyt nt. Język współczesnej młodzieży na tle przemian kultury, Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, 28 kwietnia 2005
20. Uroczysta konferencja prasowa poświęcona zakończeniu 50-tomowego „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny”, Poznań 18 lutego 2005
21. Wykład inauguracyjny – pierwsza inauguracja roku 2005/2006 w UKW: Bydgoszcz – przestrzeń miejska zróżnicowana językowo, 5 października 2005
22. Wykład nt. Zasady komunikowania się z mediami masowymi dla dowódców podległych II Korpusowi Obrony Powietrznej, Klub Garnizonowy „Lotnik”, Bydgoszcz, 24 października 2005
2006
23. Warsztaty Kultura żywego słowa z elementami emisji głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 20 marca 2006
24. III Kolokwium Akademickie: Człowiek wobec urody świata, śmierci i transcendencji w dobie baroku oraz współcześnie. Dialog o dwoistości ludzkiej natury i egzystencjalnym rozdarciu człowieka „trzciny myślącej”, Bydgoszcz 31 marca 2006 (przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium)
25. Odczyt nt. Język młodzieży na tle tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, 5 kwietnia 2006
26. Dni Nauki UKW, Bydgoszcz 26 kwietnia 2006, wykład: Ziomuś, czaisz bazę? czyli o języku współczesnej młodzieży
27. Dni Nauki UKW: Ogólnobydgoskie dyktando: Zostań mistrzem ortografii (organizator prof. M. Święcicka z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 26-27 kwietnia 2006
28. Spotkanie autorskie połączone z promocją serii Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, Festiwal Książki – Bydgoski Trójkąt Literacki, Kawiarnia Artystyczna „Węgliszek”, Bydgoszcz 13 czerwca 2006, prowadzenie redaktor Zdzisław Pająk
29. Odczyt nt. Świat polityki w uczniowskich słowach, Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, 14 grudnia 2006
30. Rozmowa dnia TVB 3 Bydgoszcz na temat współczesnej polszczyzny, prowadzenie Agnieszka Friedrich, 15 grudnia 2006
2007
31. Warsztaty: Kultura żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 5 marca 2007
32. Wykład nt. O języku w Bydgoszczy, Walne Zebranie Członków Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Bydgoszcz, 14 marca 2007
33. IV Kolokwium Akademickie: Sapere auso – czy warto odważyć się być mądrym i tworzyć oblicze świata, czy uznać względność wszystkiego i biernie „chwytać to, co daje rzeczywistość”. Konfrontacja oświeceniowej racjonalistycznej myśli, wzorców osobowych i wizji cywilizacyjnych ze współczesnym postmodernistycznym relatywizmem, Bydgoszcz, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz 20 kwietnia 2007 (przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium, wyróżnionego grantem oświatowym 2007)
34. Dni Nauki UKW: II Ogólnobydgoskie Dyktando: Zostań mistrzem ortografii, Bydgoszcz 26 kwietnia 2007 r. (organizator: z zespołem naukowców z Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
35. Dni Nauki UKW: Konkurs Krasomówczy, Bydgoszcz 27 kwietnia 2007 (organizator prof. M.Święcicka z zespołem naukowców z Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
36. Święto słowa, wykład nt. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny młodzieżowej, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 25 maja 2007
37. Wykład inauguracyjny nt. Polszczyzna mieszkańców Bydgoszczy jako wartość kultury. Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 18 października 2007
38. Wykład dla członków TMMB nt. Polszczyzna bydgoszczan, Bydgoszcz 25 października 2007.
39. Warsztaty kultury żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz 5 grudnia 2007
2008
40. Dni Nauki UKW: III Ogólnobydgoskie Dyktando: Zostań mistrzem ortografii, Bydgoszcz 16 kwietnia 2008 (z pracownikami z Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
41. V Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat ‘Są na niebie i ziemi cuda, o których nie śniło się waszym filozofom’ (Szekspir), Bydgoszcz 9 maja 2008; ( przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium, impreza wyróżniona grantem oświatowym 2008)
42. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie nt. Polszczyzna Kujaw jako wartość kulturowa, Urząd Miasta w Barcinie, 5 czerwca 2008
43. Odczyt nt. Semantyka milczenia, Święto słowa, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 6 czerwca 2008
44. Wykład dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu nt. Polszczyzna bydgoszczan, Ratusz Miejski, Bydgoszcz 17 listopada 2008
45. Warsztaty kultury żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Bydgoszcz 3 grudnia 2008 r.
46. Dyktando w ramach Targów Edukacyjnych, Bydgoszcz 4 grudnia 2008
47. Odczyt nt. Ryczka, antrejka, węborek, czyli o słownictwie regionalnym w rozumieniu bydgoskich uczniów; cykl: „Spotkania z bydgoską polonistyką”, Bydgoszcz 16 grudnia 2008
48. Dyskusja o stanie współczesnej polszczyzny pt. Język z tradycji wydziedziczany, Poznań 15 kwietnia 2008
2009
49. Odczyt nt. Bydgoskie regionalizmy w języku uczniowskim, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy 14 stycznia 2009
50. Dni Nauki UKW 2009: IV Ogólnobydgoskie dyktando Bydgoszcz 22 kwietnia 2009 (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej)
51. Dni Nauki UKW 2009: Co znaczy BECHA? Krótki kurs cyrylicy dla młodzieży. Bydgoszcz 23 kwietnia 2009 (z drem R.Zimnym)
52. Warsztaty z kultury żywego słowa z emisją głosu, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 4 listopada 2009
53. Uroczystość wręczenia Nominacji IX edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, Warszawa, 15 czerwca 2009
54. Gala IX edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, 21 września 2009, Opera Nova w Bydgoszczy, 21 września 2009
2010
55. Dni Nauki w Liceum Salezjanów w Bydgoszczy, Bydgoszcz 19 marca 2010; wykład: Bydgoskie regionalizmy w świadomości językowej młodzieży. Teoria i praktyka
56. Debata Humanistyczna „Bydgoszcz na językach”, Bydgoszcz15 kwietnia 2010, wykład: Bydgoskie regionalizmy w świadomości językowej młodzieży
57. VII edycja Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Emila Chroboczka w Szubinie, 26 kwietnia 2010 (z drem Rafałem Zimnym)
58. VI Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat „Modernizm i postmodernizm”, Bydgoszcz, Pałac Młodzieży, 26 kwietnia 2010 ( przewodnicząca Rady Naukowej Kolokwium. Impreza wyróżniona grantem oświatowym 2010)
59. Bydgoski Festiwal Nauki: V Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 28 maja 2010
60. Warsztaty z kultury żywego słowa. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 8 grudnia 2010
2011
61. II Debata Humanistyczna „Bydgoszcz na językach”, wykład nt.„…Pokażę Ci Brdę, w tej rzece jest wiele Twoich dni”, czyli o Brdzie językiem malowanej, XV Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz 23 marca 2011
62. VIII edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, 31 marca 2011
63. Bydgoski Festiwal Nauki: VI Ogólnobydgoskie Dyktando ( z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 27 maja 2011
64. X edycja „ Święta słowa” . Wprowadzenie najmłodszych czytelników w świat ukochanych książek swojego dzieciństwa, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 1 czerwca 2011
65. Wykład na temat Polszczyzna XXI wieku na tle przemian kulturowych, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 9 grudnia 2011
2012
66. Forum debaty publicznej: Polszczyzna czterech pokoleń, zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Radą Języka Ojczystego, Pałac Prezydencki, 21 lutego 2012 wraz z galą „Ojczysty – dodaj do ulubionych” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
67. IX edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Pióro Starosty Nakielskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, 4 kwietnia 2012
68. VIII Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat „My – Pokolenie X. Czy jesteśmy szczęśliwi”, 20 kwietnia 2012 (przewodnicząca Rady Naukowej)
69. Bydgoski Festiwal Nauki: VII Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 25 maja 2012
70. XI edycja „Święta słowa” nt. „Spotkanie z mistrzem mowy. Spotkanie z mistrzem palety”, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz 18 czerwca 2012 (przewodnicząca jury w konkursie pięknego czytania)
71. Warsztaty z retoryki, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 24 listopada 2012.
72. Konkurs oratorski z okazji roku ks. Piotra Skargi, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 8 grudnia 2012, (przewodnicząca komisji konkursowej)
2013
73. Odczyt z warsztatami: W świecie małej ojczyzny. O świadomości regionalnej młodzieży, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 24 kwietnia 2013
74. Bydgoski Festiwal Nauki, VIII Ogólnobydgoskie dyktando nt. Pseudorozterki eksekolożki spod Bydgoszczy, organizator M. Święcicka z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej, Bydgoszcz 22-25 maja 2013
75. Finał XIII edycji Święta Słowa: „Książka – to cały świat”. Witold Bełza – życie z pasją. O twórcy polskiej Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy i jej dzisiejszym patronie, krzewicielu czytelnictwa, piękna słowa, działaczu kultury, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 17 czerwca 2013
2014
76. Odczyt z warsztatami dla młodzieży szkolnej nt. Językowy savoir-vivre. O grzecznych i niegrzecznych zachowaniach językowych. Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 20 stycznia 2014.
77. X Kolokwium Akademickie nt. Wirtualni czy realni? Młodzieży portret własny. Wykład inauguracyjny: Retoryka argumentacyjna. Kilka słów o sztuce mówienia, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 31 marca 2014.
78. XIV edycja Święta Słowa nt. Jan Paweł II – Papież Słowa, wykład inauguracyjny, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 25 kwietnia 2014.
79. Spotkanie przybliżające możliwości wyboru ścieżki kariery naukowej i zawodowej przez uczniów gimnazjum, zorganizowane w fordońskich gimnazjach (na zaproszenie dyrektor Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Września 1939 Ewy Kozanowskiej oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 Marzeny Mirowskiej) z udziałem prof. dr hab. Małgorzaty Święcickiej, dra R. Zimnego – UKW, dra hab. inż. Dariusza Skibickiego, prof. nadzw. UTP, Wydział Inżynierii Mechanicznej, dra Ryszarda Zamorskiego ,Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP, Bydgoszcz, 28 kwietnia 2014.
80. Bydgoski Festiwal Nauki: IX Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz 30 maja 2014
2015
81. XI Kolokwium Akademickie: Dyskurs na temat „Dokąd? Podróżni, kolekcjonerzy wrażeń, żyjący online. Dążymy czy uciekamy?” Wystąpienie inauguracyjne nt. Kategoria czasu – wprowadzenie do rozważań językowo-kulturowych, 18 marca 2015 r.
82. XV edycja Święta Słowa, wystąpienie: Podsumowanie na temat sztuki mówienia, Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, 23 kwietnia 2015.
83. Bydgoski Festiwal Nauki: X Ogólnobydgoskie Dyktando (z pracownikami Zakładu Stylistyki i Pragmatyki Językowej), Bydgoszcz, 25 maja 2015.
84. Warsztaty z retoryki dla młodzieży bydgoskich gimnazjów i liceów, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 18 listopada 2015 r.

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu