Obszary rozwoju WH

      Wydział Humanistyczny jest znaną i uznaną w kraju i za granicą naukową, badawczą i dydaktyczną jednostką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
      W przekształcanej strukturze organizacyjnej, ale pod tą samą nazwą, funkcjonuje od 1969 roku, zatem na czas nadchodzącej kadencji władz przypadają ważne wizerunkowo jubileuszowe obchody istnienia jednostki.
      W centrum działania naszego Wydziału stawiam jego wspólnotowy charakter, oparty na poszanowaniu indywidualności każdego człowieka: kadry naukowo-dydaktycznej, doktorantów i studentów, pracowników administracji wydziałowej. Według mnie tak rozumiana wspólnota, sięgająca do ideałów i sensów głęboko humanistycznych, w uznaniu dorobku poprzedników, tradycji, jest najlepszym gwarantem przyszłości – dynamiki rozwoju.
      Wieloprofilowy naukowo Wydział wyróżniają nowoczesne teoretyczno-metodologiczne podstawy badań, źródła badawcze tak o charakterze lokalnym, krajowym, jak i zagranicznym, decydujące o randze wydziału w skali krajowej i międzynarodowej. Wspierany i rozwijany przeze mnie silny naukowo-badawczy status Wydziału wiążę z takim też silnym, wieloprofilowym obszarem kształcenia i jego najwyższą jakością. Celem naszym jest kształtowanie kompetencji kulturowo-społecznych doktorantów i studentów do świata wartości i idei humanizmu, z pożytkiem dla otoczenia społecznego. Siła ponadczasowych uniwersaliów uniwersyteckich: prawdy, dobra i piękna ma szczególne miejsce do realizacji na naszym Wydziale. Stąd we wspieranej przeze mnie koncepcji Wydziału Otwartego i Interaktywnego cała nasza społeczność wydziałowa staje się ważną siłą kulturotwórczą w przestrzeni miasta i regionu, choć nie tylko.
      Kluczowe dla Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego obszary rozwoju na kadencję 2016-2020 traktuję jako równoważne i spójne, wspierane z jednakowo silnym zaangażowaniem.

I. Rozwój wysokiej pozycji naukowej WH i jakości badań naukowych.
II. Rozwój wysokiej jakości kształcenia i wieloaspektowości działań pozadydaktycznych.
III. Rozwój współpracy z otoczeniem. Marka wydziału.
IV. Optymalizacja procesu zarządzania wydziałem.
Niżej rozwijam kluczowe punkty rozwoju WH w obrębie wskazanych obszarów według celów, zadań i sposobów ich realizacji.

I. Wysoka pozycja naukowa WH i jakość badań naukowych.
1. Zadanie – realizacja
I.1. Intensyfikacja prac na rzecz podwyższenia kategorii naukowej.
a. Upowszechnianie informacji na temat spraw parametryzacyjnych.
b. Zachęcanie do intensyfikacji publikacji wysoko punktowanych.
c. Motywowanie do aktualizacji Bazy Dorobku Naukowego.
d. Aktualizacja i doskonalenie wewnętrznych kryteriów podziału środków na badania statutowe.
e. Wspieranie działań na rzecz tworzenia na WH czasopism
(w perspektywie punktowanych) oraz serii wydawniczych.
I.2. Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie literaturoznawstwa i nauk o polityce oraz uprawnień do doktoryzowania z zakresu kulturoznawstwa.
a. Systematyczne monitorowanie sytuacji kadrowej zgodnie ze wskazanym zadaniem.
b. Wspieranie postępowań awansowych kadry naukowo-dydaktycznej.
c. Zwiększenie dynamiki uzyskiwania tytułu naukowego.
I.3. Urealnienie przygotowania do utworzenia nowego Wydziału.
a. Powołanie przy Prodziekanie ds. Nauki i Współpracy zespołu/komisji ds. spraw podziału.
b. Przeprowadzenie szczegółowej analizy potencjału naukowo-badawczego, obszarów kształcenia, infrastruktury, nakładów finansowych w podanym zakresie.
c. Przedstawienie Radzie Wydziału Humanistycznego raportu oraz opinii komisji w celu podjęcia optymalnej uchwały.
I.4. Intensyfikacja działań na rzecz pozyskiwania projektów badawczych krajowych lub międzynarodowych.
a. Rozwój systemu informacji o możliwościach projektowych i źródłach finansowania.
b. Pomoc w objaśnianiu części formalnej wniosków projektowych.
I.5. Wzmocnienie rangi badań naukowych w obiegu krajowym i za granicą.
a. Aktywizowanie do roli organizatora/współorganizatora prestiżowych sympozjów, zjazdów, konferencji, także udziałów
w towarzystwach, komitetach, radach naukowych krajowych i międzynarodowych.
b. Zintensyfikowanie realizacji umów/porozumień w zakresie badań naukowych krajowych i międzynarodowych.
c. Mobilizowanie do upowszechniania dorobku i badań naukowych – Repozytorium UKW, aktualizacja stron internetowych jednostek.
d. Zwiększenie mobilności kadry naukowej (staże naukowe, wyjazdy studyjne, wykłady itp.).
II. Wysoka jakość kształcenia
1. Zadanie – realizacja.
I.1. Jakość kształcenia.
a. Aktualizowanie i doskonalenie pracy zespołu ds. jakości kształcenia m.in. poprzez zwiększenie udziału doktorantów
i studentów w jego pracach.
b. Aktualizowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu jakości kształcenia.
c. Aktualizowanie i doskonalenie narzędzi do ewaluacji procesu kształcenia.
I.2. Rozwój procesu kształcenia.
a. Planowanie rzeczowo-finansowe w celu modernizacji infrastruktury dydaktycznej i doskonalenia procesu kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii.
b. Urealnienie z inicjatywy WH koncepcji utworzenia Collegium Studiów Międzyobszarowych w UKW.
c. Aktualizowanie (w tym na stronach internetowych) oferty kierunków studiów i specjalności z uwzględnieniem możliwości kadrowych, procesu umiędzynarodowienia dydaktyki w powiązaniu z zapotrzebowaniem rynku pracy, specyfiki miasta, regionu oraz unikatowości w skali krajowej.
d. Coroczne przygotowanie oferty zajęć do wyboru przez studentów UKW oraz innych bydgoskich uczelni.
e. Aktualizowanie i zwiększenie oferty studiów podyplomowych oraz urealnienie koncepcji prowadzenia szkoleń komercyjnych, warsztatów itp. na bazie analizy uwarunkowań otoczenia: miasta, regionu, kraju. f. Rozwijanie i urealnienie realizacji umów krajowych lub międzynarodowych w zakresie dydaktyki.
III. Wszechstronny rozwój pozadydaktyczny doktorantów i studentów.
1. Zadanie – realizacja.
1.1. Przygotowanie planu merytoryczno-finansowego wsparcia działalności pozadydaktycznej studentów i doktorantów.
1.2. Organizowanie spotkań z samorządem doktorantów i studentów w celu zintensyfikowania ich udziału w życiu wydziału.
1.3.Wspieranie rozwoju działalności artystycznej, twórczej doktorantów i studentów wraz z imprezami cyklicznymi (m. in. Juwenalia).
I.3. Aktualizacja (w tym na stronach internetowych) i intensyfikacja działalności kół naukowych.
I.4. Intensywne włączanie doktorantów i studentów w organizację życia naukowego (konferencje, sympozja, wykłady itp.) oraz działania promocyjne na rzecz marki wydziału.
IV. Rozwój współpracy z otoczeniem. Marka wydziału.
1. Zadanie – realizacja.
1.1. Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego wsparcia działań w obszarze promocji WH.
1.2. Rozwijanie marki: Wydział Otwarty i Interaktywny.
a. Systematyczne doskonalenie i aktualizowanie obszarów współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, mediami, z władzami miasta i regionu.
b. Systematyczne rozpoznawanie potrzeb różnych typów szkół miasta i regionu w zakresie współpracy z WH i rozwijanie form tej współpracy.
c. Rozwijanie możliwości obejmowania patronatem i mecenasowania szeroko rozumianym przedsięwzięciom kulturotwórczym w skali miasta i regionu.
d. Rozwijanie komunikacji z docelowymi grupami pokoleniowymi (dzieci, młodzież, osoby starsze) oraz grupami zawodowymi w zależności od potrzeb otoczenia: miasta i regionu.
e. Utrzymanie i rozwijanie działań popularyzujących naukę w formach zinstytucjonalizowanych przy uczelni lub w innych placówkach oświatowo-kulturalnych typu Bydgoski Festiwal Nauki, Akademia Sztuk Wszelakich, Uniwersytet Trzeciego Wieku, OB TMJP, Poradnia Językowa itp.
f. Systematyczne rozwijanie i dokumentowanie roli naukowca jako eksperta, komentatora, popularyzatora w mediach regionalnych i krajowych.
g. Docenienie roli absolwentów w życiu wydziału, doskonalenie metod współpracy w tym zakresie.
V. Optymalizacja procesu zarządzania wydziałem.
1. Zadanie –realizacja.
1.1. Rozwój działań na rzecz jakości infrastruktury WH.
a. Rozpoznawanie możliwych źródeł pozyskiwania finansowania.
b. Plan prac inwestycyjno-remontowych, modernizacyjnych.
c. Monitorowanie bieżące jakości infrastruktury wydziałowej.
1.2.Wysoka jakość administrowania wydziałem.
a. Wysokie kompetencje zawodowe i społeczne administracji wydziałowej.
b. Umożliwianie rozwoju kompetencji administracyjnych w systemie szkoleń, kursów, warsztatów itp.
b. Rozwijanie sprawnego procesu decyzyjnego i obiegu dokumentów.
c. Doskonalenie sprawiedliwego i skutecznego systemu oceny i motywacji pracowników wydziału.
1.3. Cykliczne spotkania z poszczególnymi grupami społeczności wydziałowej w celu weryfikowania etapu realizacji programu WH (2016-2020) oraz dyskusji wokół spraw bieżących.

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu