Publikacje naukowe

1. Monografie autorskie lub współautorskie
1.1. M. Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1986; wyd. II Poznań 1987 (współautorki: Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska), s. 174.
1.2. M. Żak-Święcicka, Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, s. 235.
1.3. [współpraca w:] Listy polskich dzieci do Pana Boga, Opracowanie i redakcja Halina Zgółkowa. Współpraca Katarzyna Czarnecka, Ewa Kozłowska, Helena Synowiec, Małgorzata Święcicka, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1994, s.181.
1.4. Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 285.
1.5. Pieniądz we współczesnej polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 423.
1.6. M. Żak-Święcicka, Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997 (współautorzy: Andrzej Dyszak, Elżbieta Laskowska), s. 233.
1.7. [Zespół autorów] Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, t. 11 – 50, Poznań 1997 – 2005.

2. Monografie pod redakcją lub współredakcją
2.1. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 274.
2.2. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 204.
2.3. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 291.
2.4. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 236.
2.5. Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 270.
2.6. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 435.
2.7. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 334.
2.8. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 439.
2.9. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 379 .
2.10. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 430. (współredakcja Monika Peplińska-Narloch).
2.11. Siła słów i ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 192.
2.12. Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 486 (współredakcja Danuta Jastrzębska- Golonka i Agnieszka Rypel).
2.13. Rocznik: Linguistics Applied 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008 , s. 238 (współredakcja Anna Bączkowska).
2.14. Rocznik: Linguistics Applied 2/3, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 351 (współredakcja Anna Bączkowska).
2.15. Rocznik: Linguistics Applied 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 237 (współredakcja Anna Bączkowska).
2.16. (Nie)grzeczność – Interakcja –Komunikacja, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej- Narloch, w: Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 1, pod red. A. Bączkowskiej i M. Święcickiej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015, s. 352
2.17. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 1, pod red. A. Bączkowskiej i M. Święcickiej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015, s. 352
2.18. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, pod red. Haliny Kurek, Małgorzaty Święcickiej, Moniki Peplińskiej, w: Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2, pod red. A. Bączkowskiej i M. Święcickiej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015, s. 389
2.19. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2, pod red. A. Bączkowskiej i M. Święcickiej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016, s. 389

3. Recenzje naukowe i sprawozdania
3.1. Elżbieta Laskowska, Wartościowanie w języku potocznym, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1992, s.209, „Język Polski” LXXIII, z. 4-5, Kraków 1993, s. 360-364.
3.2. Andrzej Dyszak, Orzeczenia analityczne z wykładnikami predykatów przykrych doznań fizycznych we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1992, s.163, „Język Polski” LXXIV, z. 2, Kraków 1994, s. 128-131.
3.3. Józef Porayski-Pomsta, Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, s. 185, „Język Polski” LXXV, z. 2, Kraków 1995, s. 138-142.
3.4. Małgorzata Witaszek-Samborska, Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie, na podstawie słowników frekwencyjnych, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1992, s.118, „Język Polski” LXXV, z. 3, Kraków 1995, s. 225-228.
3.5. Viribus unitis. Księga poświęcona Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, pod red. M. Borejszo i S. Mikołajczaka, Poznań 1998, s. 223, „Język Polski” LXXIX, z. 1-2, Kraków 1999, s. 123-126.
3.6. Andrzej Dyszak, Mały słownik rzeczowników osobliwych (o nietypowej odmianie), Spółka Wydawniczo-Księgarska, sp. z o.o., Kraków – Warszawa 1999, s. 272, „Język Polski” LXXX, z. 5, Kraków 2000, s.387-390.
3.7. Katarzyna Czarnecka, Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza nr 12, red. naukowy Halina Zgółkowa, Wydawnictwo W i S, Poznań 2000, s. 187, „Język Polski” LXXXI, z. 3, Kraków 2001, s. 208-211.
3.8. Mirosław Dawlewicz, Słownictwo młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000, s.156, „Język Polski” LXXXII, z. 1, Kraków 2002, s. 61-65.
3.9. Maria Borejszo, Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza nr 14, Poznań 2001, s.220, „Język Polski” LXXXII, z. 5, Kraków 2002, s. 369-373.
3.10. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 246, „Język Polski” LXXXIV, z.5, Kraków 2004, s. 386-389.
3.11. LIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Bydgoszczy, „Język Polski” LXXXI, z. 5, Kraków 2001, s. 384-386.
3.12.XII Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny – w Wiktorowie k. Barcina, „Język Polski” LXXXII, z. 5, listopad – grudzień 2002, s.388-391.
3.13. XV Kolokwium Językoznawcze z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny w Pieczyskach k. Koronowa, „Język Polski” LXXXVI, z. 1, Kraków 2006, s. 71-73.
3.14. Obóz naukowy w Niećkowie k. Szczuczyna, „Język Polski”, LXXXVII, z.1, Kraków, 2007, s. 84-86.

4. Artykuły
4.1. M. Żak-Święcicka, Charakterystyka słownictwa zawodowego rzemieślników, „Poradnik Językowy” z. 5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa – Łódź 1984, s. 294- 297.
4.2. Z badań nad współczesną frazeologią rzemieślniczą, „Studia Polonistyczne” XIV/XV, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1987, s. 293- 301.
4.3. Składnia wypowiedzi rzemieślników Poznania (Przyczynek do badań współczesnej polszczyzny mówionej), „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 24., „Filologia Polska” 9, pod red. Jerzego Koniecznego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1987, s. 139-150.
4.4. Realizacja funkcji metatekstowej przez dzieci wstępujące do szkoły, „ZN Wydziału Humanistycznego. Prace Językoznawcze” z. 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988, s. 159-169.
4.5. O perswazji w tekstach mówionych dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, „Poradnik Językowy” z. 6, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa – Łódź 1988, s. 444-449.
4.6. Jaki jest stan świadomości fonetycznej studentów filologii polskiej WSP w Bydgoszczy?, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 26 (10), „Filologia Polska”, pod red. Andrzeja Otfinowskiego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1989, s. 117-144.
4.7. Środowiskowe uwarunkowania składni dzieci sześcio- i siedmioletnich, w: Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały ogólnopolskiej konferencji: „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych”, Warszawa 21-22 października 1991 r., pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 1991, s. 63-69.
4.8. Wypowiedzenia okolicznikowe czasu w języku mówionym dzieci sześcio-, siedmioletnich, „Język – Teoria – Dydaktyka”, „Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców – Dydaktyków”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1992, s. 217-227.
4.9. Podmiot w mowie dzieci przedszkolnych, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 28, „Filologia Polska” 11, pod red. Andrzeja Otfinowskiego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1992, s. 79-91.
4.10. Kilka uwag o konstrukcjach słowotwórczych w mowie poznańskich rzemieślników, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 30/32, „Filologia Polska” 12/13, pod red. Jerzego Koniecznego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1992, s. 105-119.
4.11. Wyrazy nazywające rzadkie w „Słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym”, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 34, „Filologia Polska” 14, pod red. Mieczysława Łojka, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, s. 129-140.
4.12. Kilka uwag o poprawności dziecięcych tekstów mówionych, w: Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej urodzin, pod red. Haliny Zgółkowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 49-59.
4.13. Popularne imiona młodych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, w: Język polski – historia i współczesność. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 4-5 maja 1994 r., pod red. Zdzisławy Krążyńskiej i Zygmunta Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1995, s. 137-151.
4.14. O syntaktycznej segmentacji dziecięcych tekstów mówionych, w: Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Bydgoszcz – Wenecja 22 – 24 maja 1990, pod red. Andrzeja Otfinowskiego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 217-222.
4.15. Struktura składniowa wypowiedzi dzieci sześcio- i siedmioletnich w ujęciu ilościowym, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 38, „Filologia Polska” 16, pod red. Jerzego Koniecznego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 195-211.
4.16. Tematyka i forma dziecięcych tekstów mówionych, „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 41, „Filologia Polska” 18, pod red. Mieczysława Łojka, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, s. 97-115.
4.17. O świadomości fonetycznej młodzieży, w: Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka. Materiały ogólnopolskiej konferencji: „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”, Warszawa 25-26 listopada 1994 r., pod red. Elżbiety Sękowskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996, s. 117-125.
4.18. Rozważania o dialogu we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. I, pod red. Zdzisławy Krążyńskiej i Zygmunta Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1996, s. 88-102.
4.19. Dom w uczniowskich tekstach pisanych, w: Dom w języku i kulturze. Materiały z konferencji: „Dom w języku i kulturze”, zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez Zakład Etnolingwistyki, w dniach 22-24 marca 1995 roku, pod red. Grażyny Sawickiej, Wydawnictwo JotA, Szczecin 1997, s. 135-143.
4.20. Pragmalingwistyczna charakterystyka wypowiedzi dziecięcych, w: Studia pragmalingwistyczne, pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Haliny Zgółkowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997, s. 133-140.
4.21. Sposoby komentowania replik bohaterów powieści dla młodzieży, w: Studia pragmalingwistyczne, pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Haliny Zgółkowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997, s. 140-151.
4.22. Umiejętności zdaniotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym, w: Sprawności językowe, pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel, Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, Kraków 1997, s. 237-243.
4.23. Wyrazy częste w „Słownictwie dzieci w wieku przedszkolnym”, w: Varia Linguistica, pod red. Łucji M. Szewczyk, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 99-113.
4.24. Oryginalność imiennicza (na przykładzie imion młodych bydgoszczan), „ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” z. 44, „Filologia Polska” 19, pod red. Mieczysława Jankowiaka, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 209-227.
4.25. Kreowanie językowych ról społecznych w dialogu powieściowym, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV: Materiały VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno, 26-28 września 1996 r., pod red. Mirosławy Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 139-163.
4.26. Językowe wyznaczniki relacji młodzież – młodzież w dialogu powieściowym, w: Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały 21. konferencji językoznawczej, zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27-29 maja 1998 roku, pod red. Barbary Greszczuk, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1999, s. 287-296.
4.27. Literacka kreacja rozmów uczniowskich o szkole, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VI: Materiały VIII Kolokwium Językoznawczego, Kręgiel koło Koronowa, 14-15 września 1998 r., pod red. Mirosławy Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 147-171.
4.28. Szkoła i nauczyciel w języku dzieci i młodzieży, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VII: Materiały IX Kolokwium Językoznawczego, Kołobrzeg, 27-29 września 1999 r., pod red. Mirosławy Białoskórskiej, Szczecin 2001, s. 251-266.
4.29. O potoczności w języku czasopism dla młodzieży, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII: Materiały X Kolokwium Językoznawczego, Pobierowo, 18-20 września 2000 r., pod red. Mirosławy Białoskórskiej i Leonardy Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 273-289.
4.30. Kreatywne budowanie wypowiedzi potocznej w utworach literackich dla młodzieży, w: Studia Pragmalingwistyczne 3: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002, s. 307-324.
4.31. Moda na potoczność w języku czasopism dla kobiet, w: Moda jako problem lingwistyczny, pod red. Krystyny Wojtczuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 53-67.
4.32. Wyrazy modne w codziennym języku młodzieży, w: Moda jako problem lingwistyczny, pod redakcją Krystyny Wojtczuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 99-115 (współautor Włodzimierz Moch).
4.33. Stereotyp ojca w utworach literackich dla młodzieży, w: Język trzeciego tysiąclecia II, tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Krakowskie Towarzystwo „Tertium”, Kraków 2002, s. 83-94.
4.34. Sposoby definiowania regionalizmów przez młodych mieszkańców Bydgoszczy, w: Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 95-117.
4.35. Słownictwo regionalne w języku młodego pokolenia bydgoszczan, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XI, pod red. Zdzisławy Krążyńskiej i Zygmunta Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003, s. 147-161.
4.36. Wzorzec gatunkowy rozmowy w tekście utworu literackiego dla młodzieży, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II: Tekst a gatunek, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s.341-359.
4.37. Polszczyzna bydgoszczan. Stan badań, metodologia, perspektywy badawcze, w: Polszczyzna mówiona mieszkańców miast. Księga referatów z konferencji językoznawczej w Białymstoku, pod red. Henryki Sędziak, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s.41-52.
4.38. Ekspresywne określenia mężczyzn w języku młodzieży szkolnej, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. naukowa Krystyna Wojtczuk oraz Agnieszka Wierzbicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s.269-281.
4.39. Akty mowy w fikcyjnej komunikacji dydaktycznej, w: Studia Linguistica II, pod red. Leszka Bednarczuka, Edwarda Stachurskiego, Tadeusza Szymańskiego, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 19, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2004, s. 503-513.
4.40. Konceptualizacja pojęcia MIŁOŚĆ w języku poetyckim, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Brzezińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. naukowa Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Dorota Szagun, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s.181-189 (współautorka Monika Peplińska).
4.41. Obraz matki w prozie obyczajowej dla młodzieży, „Język Polski” LXXXV, z. 2, Kraków 2005, s.103-115.
4.42. Sposoby konceptualizacji pojęcia „miłość” w języku dzieci i młodzieży, w: Studia Pragmalingwistyczne 4: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s.182-197 ( współautorka Monika Peplińska).
4.43. Kilka uwag o gwarze najstarszych bydgoszczan, w: Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność 2, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 77-84.
4.44. Wybrane somatyzmy z komponentem „oko” w języku młodzieży szkolnej, w: Białostockie Archiwum Językowe nr 5, pod red. Bogusława Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 119-135 (współautorka Eliza Tarary).
4.45. Bydgoszcz – przestrzeń miejska zróżnicowana językowo, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 129-140.
4.46. „Jak bydgoszczanin z bydgoszczaninem”, czyli o języku w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” XXVII 2005, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006 s. 245-251.
4.47. Język młodzieży w kontekście społeczno-kulturowym na przełomie XX i XXI wieku, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. Kazimierza Ożoga i Ewy Oronowicz-Kidy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 160-171.
4.48. Strach w języku młodzieży studenckiej, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, pod redakcją naukową Krystyny Wojtczuk i Violetty Machnickiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 299-311.
4.49. Wartości w aktach rady (na podstawie wpisów do pamiętników), w: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, pod red. Bogusława Nowowiejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 411-423 (współautorka Eliza Tarary).
4.50. Praca uodparnia na ból, czyli o metaforyce pracy, w: Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, pod. red. Agnieszki Mikołajczuk i Radosława Pawelca, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, s. 278-284 (współautorstwo Monika Peplińska-Narloch).
4.51. Świadomość retoryczna studentów w kontekście nauczania retoryki, w: Perspektywy polskiej retoryki, pod red. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej, Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań 2007, s. 49-59 (współautorstwo Monika Peplińska).
4.52. Ku nowej perspektywie badań polszczyzny bydgoszczan, w: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XI: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Małgorzaty Dajnowicz, Wyd. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2007, s. 227-235.
4.53. Słownictwo polityczne w rozumieniu młodego pokolenia Polaków, w: Język, historia, polityka, pod red. Elżbiety Laskowskiej i Małgorzaty Jaracz, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, tom XVII, Bydgoszcz 2007, s. 151-161.
4.54. Wzorzec gatunkowy podania a jego realizacja w języku studentów, w: Literatura i język wczoraj i dziś, pod red. Ewy Błachowicz i Jadwigi Lizak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 119-134 (współautorka M. Peplińska-Narloch).
4.55. Brda w językowym obrazie świata, w: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 września 2007 r. w Tucholi, pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jacka Woźnego, Wydawca: Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, Bydgoszcz –Tuchola 2007, s.158-165.
4.56. Językowo-kulturowe aspekty funkcjonowania imion przyjmowanych na bierzmowaniu, w: Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s.251-260 (współautorka Monika Peplińska-Narloch).
4.57. Potoczny obraz zazdrości, w: Rejestr emocjonalny języka, pod red. Krystyny Wojtczuk i Violetty Machnickiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 243-253.
4.58. Nazewnictwo miejskie Ciechocinka (na materiale nazw ulic), w: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak, Wyd. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2009, s. 243-251.
4.59. Językowe świadectwa dziedzictwa technicznego Borów Tucholskich, w: Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich, pod redakcją Jacka Woźnego, Bydgoszcz-Tuchola 2009, s. 28-34.
4.60. Brda w językowym obrazie świata młodzieży bydgoskiej, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XVIII: Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, pod redakcją Jolanty Migdał i Stanisława Mikołajczaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s.107-117.
4.61. Pochodzenie nazw własnych z terenu Borów Tucholskich, w: Bory Tucholskie. Region wielu kultur i narodowości, pod redakcją Jacka Woźnego i Włodzimierza Jastrzębskiego, Starostwo Powiatowe w Tucholi, Bydgoszcz – Tuchola 2009, s. 83-97.
4.62. Несколько замечаний о картине мира в кулинарной фразеологии, w: Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов: сборник материалов международной научно-практической конференции, Брест, 19-20 ноября 2010 года. редкол. А. Н. Гарбалев [и др.]. Под общ. ред. А. Н. Сендер. Брест (Беларусь) 2011, s. 12-23.
4.63. Refleksje językoznawcze o przyjaźni i przyjacielu, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod red. Leonardy Mariak i Adrianny Seniów, Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, s. 275-285.
4.64. Stereotyp w lingwistycznych badaniach przestrzeni miejskiej. Stan, metody, perspektywy, w: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013, pod. red. Haliny Kurek, Bibioteka „LingVariów”, t. 15, Kraków 2012, s. 243-257.
4.65. Gwara bydgoska w świadomości młodych bydgoszczan, w: Trwanie w języku. Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. Rocznicę Jej śmierci, pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Filologicznej. T. 75, Poznań 2013, s. 101-111.
4.66. [współautor: M. Peplińska-Narloch], Hasła promujące Bydgoszcz – próba analizy językowo-stylistycznej, w: Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, tom I: Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, pod redakcją Agnieszki Krzanowskiej i Agnieszki Szlachty, Szczecin 2014, s. 427-443.
4.67. Kilka uwag lingwisty o kontestacji, w: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, pod red. J.Golinowskiego i A. Kaszkur, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2014, s. 13-22.
4.68. Architektura – koncepcja badań lingwistycznych, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5, pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej-Narloch Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2014, s. 15-26.
4.69. (we współautorstwie z M. Peplińską-Narloch) Inwencja nazwotwórcza bydgoszczan (na materiale nazw pawilonu „Akwarium i Terrarium” w Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy), „Język Polski”, z. XCIV 5, listopad-grudzień, Kraków 2014, s. 428-440 (współautorstwo: Monika Peplińska-Narloch).
4.70. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Etyka języka w świadomości studentów, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XXVIII: Kultura komunikacji językowej 3 pt. Kultura języka w komunikacji zawodowej, A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.), Poznań 2014, s. 139-151, ISSN 2082-9825
4.71. M. Święcicka, Jugoslavija i Jugosloven u jezičko-kulturnoj slici sveta Poljaka, w: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Zbornik radova, urednici Mončilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Dragomir Bondžić, Beograd 2015, s. 483-493.
4.72. (we współautorstwie z M. Peplińską) Stereotypy mieszkańców miast na tle ich uwarunkowań społeczno-kulturowych. Stan badań i perspektywy, w: Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, pod red. Haliny Kurek, Małgorzaty Święcickiej, Moniki Peplińskiej, „Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową” 2, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016, s. 182-194
4.73. M. Święcicka, M. Peplińska, Struktura treściowa i aksjologiczna stereotypów mieszkańców wybranych miast polskich, „Język Polski” XCVI, z. 1, Kraków 2016, s. 96-109.

 
 

2016 @ Małgorzata Święcicka
malgorzatas@poczta.onet.eu